Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว3294 ลว. 12 ตุลาคม 2564

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:24.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 960 ครั้ง

(1) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 160 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 133 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง

(4) แบบประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 122 ครั้ง

(5) แบบประเมินความประพฤติ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 125 ครั้ง