Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล.​ ร่วม บูรณาการองค์ความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต​ คว้า​ โล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร”

กกล.​ ร่วม บูรณาการองค์ความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต​ คว้า​ โล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร”

กกล.​ ร่วม บูรณาการองค์ความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต​ คว้า​ โล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร”

วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ KM Day 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 101 ชั้น G อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาง Facebook Live พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับ “หน่วยงานการจัดการความรู้ต้นแบบ”และ โล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร”  ซึ่งโอกาสนี้​ กองกลาง​ คว้า​ โล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร”  ในครั้งนี้​ ด้วย


นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ (KM) โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ ทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ นำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ที่ให้ความสำคัญกับ Digital Transformation ดังปรากฏในแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี ที่มุ่งหวังให้องค์กรทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมทั้งนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

นอกจากการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดฯ แล้ว ยังมีการบรรยายเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร สป.ทส. ในหัวข้อ “การสร้าง Culture ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต” รวมทั้งการรับชมวิดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจน การมอบโล่รางวัล “หน่วยงานการจัดการความรู้ต้นแบบ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน และโล่รางวัล “การสร้างความผูกพันองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับกองกลาง พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยม ให้กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กองกลาง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับดี จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองกฎหมาย กองการต่างประเทศ กองการบิน และกองตรวจราชการ และระดับชมเชย จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

แกลเลอรี่