Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. เตรียมกำหนดตัวชี้วัด ประจำปี 2565 ย้ำ ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจ และสร้างผลงานให้ดีขึ้นทุกปี

ทส. เตรียมกำหนดตัวชี้วัด ประจำปี 2565 ย้ำ ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจ และสร้างผลงานให้ดีขึ้นทุกปี

ทส. เตรียมกำหนดตัวชี้วัด ประจำปี 2565 ย้ำ ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจ และสร้างผลงานให้ดีขึ้นทุกปี