Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ที่ ทส 0201.3/ว2685 ลว. 31 ส.ค. 2564

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งว่าง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:2.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 481 ครั้ง