Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

img-180108082531

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 434 ครั้ง

ต้นทน01-11ใหม่

ขนาดไฟล์:2.54 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 402 ครั้ง

ต้นทุน12-27

ขนาดไฟล์:4.29 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 430 ครั้ง

ต้นทุน28-50

ขนาดไฟล์:4.47 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 417 ครั้ง

ต้นทุน51-75ใหม่

ขนาดไฟล์:4.72 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 402 ครั้ง

ต้นทุน76-103ใหม่

ขนาดไฟล์:5.96 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 401 ครั้ง

ต้นทุน104-106ใหม่

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 419 ครั้ง