Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ดาวน์โหลดแบบประเมิน

ดาวน์โหลดแบบประเมิน

- แบบ พรก 2-3 (4 มี.ค. 2559)

- ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน (4 มี.ค. 2559)

- แบบฟอร์มการขอเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ (22 พ.ค. 2558)

เรื่อง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (11 ก.พ. 2558)

เรื่อง แบบรายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป (5 ต.ค. 2555)

เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ (5 ต.ค. 2555)

เรื่อง แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ (4 ต.ค. 2555)

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (25 ก.ย. 2555)

คำชี้แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (25 ก.ย. 2555)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทอำนวยการภูมิภาค (11 ก.ย. 2555)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบที่ ๑ (11 ก.ย. 2555)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะ แบบ ที่ ๓ ประเภทอำนวยการ (11 ก.ย. 2555)

แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบที่ ๒ (11 ก.ย. 2555)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/สมรรถนะ แบบที่ ๓ (11 ก.ย. 2555)

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทอำนวยการส่วนกลาง (11 ก.ย. 2555)

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (เอกสารแบบที่ ๑ ถึงแบบที่ ๕) (3 ก.ย. 2555)

คู่มือดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (5 ก.ค. 2555)

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (5 ก.ค. 2555)

 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (5 ก.ค. 2555)

คู่มือประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขอเสนอขอพระราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ (5 ก.ค. 2555)

แบบฟอร์มขอประเมินบุคคลระดับชำนาญงาน

 

เอกสารแนบ

แบบ พรก 2-3

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 452 ครั้ง

ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 460 ครั้ง

แบบฟอร์มการขอเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 482 ครั้ง

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 429 ครั้ง

แบบรายงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 549 ครั้ง

แบบประเมินพนักงานราชการพิเศษ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 439 ครั้ง

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ

ขนาดไฟล์:1.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 595 ครั้ง

ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 533 ครั้ง

คำชี้แจงแบบประเมินพนักงาน

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 490 ครั้ง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทอำนวยการภูมิภาค

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 494 ครั้ง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบที่ 1

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 515 ครั้ง

แบบประเมินพฤติกรรมสมรรถนะ แบบที่ 3 ประเภทอำนวยการ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 496 ครั้ง

แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบที่ 2

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 516 ครั้ง

แบบประเมินพฤติกรรม-สมรรถนะแบบที่3

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 513 ครั้ง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทอำนวยการส่วนกลาง

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 480 ครั้ง

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล (เอกสารแบบที่ 1 ถึง แบบที่ 5

ขนาดไฟล์:2.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 803 ครั้ง

คู่มือดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ขนาดไฟล์:1.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 502 ครั้ง

หลักเกณฑ์ และวิธีประเมินผลพนักงานราชการ และหลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

ขนาดไฟล์:1.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 539 ครั้ง

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 546 ครั้ง

คู่มือประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการขอเครื่องราชฯ

ขนาดไฟล์:2.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 518 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอประเมินบุคคลระดับชำนาญงาน

ขนาดไฟล์:1.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 555 ครั้ง