Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระเบียบ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระเบียบ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ,ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน) (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ประเภททั่วไประดับอาวุโส,ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป,ประเภทบริหาร,ประเภทอำนวยการ) (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ) (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (อธิบดี) (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ผู้อำนวยการของรัฐวิสาหกิจ) (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานราชการ (8 ส.ค. 2559)

- แบบฟอร์มสำเนาบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ (8 ส.ค. 2559)

พระราชบัญญัติ (5 ก.ค. 2555)

พระราชกฤษฎีกา (5 ก.ค. 2555)

กฎกระทรวง (5 ก.ค. 2555)

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5 ก.ค. 2555)

คำขอมีบัตรประจำตัวรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ (5 ก.ค. 2555)

เอกสารแนบ

ปฏิบัติการและชำนาญการ,ปฏิบัติงานและชำนาญงาน

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 529 ครั้ง

อาวุโส,ชำนาญการพิเศษขึ้นไป,บริหาร,อำนวยการ

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 444 ครั้ง

ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 460 ครั้ง

อธิบดี

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 379 ครั้ง

ผู้อำนวยการของรัฐวิสาหกิจ

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 394 ครั้ง

พนักงานราชการ

ขนาดไฟล์:1.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 526 ครั้ง

ลูกจ้างประจำ

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 469 ครั้ง

พระราชบัญญัติ

ขนาดไฟล์:1.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 451 ครั้ง

พระราชกฤษฎีกา

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 425 ครั้ง

กฎกระทรวง

ขนาดไฟล์:0.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 481 ครั้ง

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 535 ครั้ง

คำขอมีบัตรประจำตัวรายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 526 ครั้ง