Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

(ด้านพัสดุ) กฎ/ระเบียบ/หนังสือเวียน

กฎกระทรวง 10 ฉบับ

กฎกระทรวง 10 ฉบับ

กฎกระทรวง 10 ฉบับ 

1. กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560

2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

3. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

4. กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

6. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

7. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

8. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

10  กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

5

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

6

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง

7

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง

8

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

9

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

10

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง