Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎกระทรวง 9 ฉบับ

กฎกระทรวง 9 ฉบับ

กฎกระทรวง 7 ฉบับ 

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560

2. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

3. กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

4. กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560

6. กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

7. กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560

8. กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)

9. กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1329 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1308 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1334 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1320 ครั้ง

5

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1333 ครั้ง

6

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1318 ครั้ง

7

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1319 ครั้ง

8

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

9

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง