Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายปี 62 ค่าใช้จ่ายเดินทาง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายปี 62 ค่าใช้จ่ายเดินทาง

1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายปี 62 ค่าใช้จ่ายเดินทาง

2. แบบ 8708

3. แบบ4231

4. แผนภูมิระยะเวลาการแล้วเสร็จของงาน(ตัวชี้วัด)

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 236 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 192 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 135 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .xls | ดาวน์โหลด: 119 ครั้ง