Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยฯ ปี 2561

ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยฯ ปี 2561

1.ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011,0900200104-0900200106

2.สสภ. ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027

3.ทสจ. ศูยน์ต้นทุน 0900200028-0900200050

4.ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200051-0900200070

5.ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200071-0900200103

เอกสารแนบ

1

ขนาดไฟล์:2.85 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง

2

ขนาดไฟล์:4.31 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 103 ครั้ง

3

ขนาดไฟล์:4.81 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง

4

ขนาดไฟล์:4.12 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

5

ขนาดไฟล์:7.41 Mb | ประเภทไฟล์: .XLS | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง