Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส 0201.3/ว 3582  ลว. 8  ต.ค. 61

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.79 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.01 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง