Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

กกล.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

                วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) กองกลาง จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามและพิจารณาการจัดร้าน การจัดกิจกรรมภายในร้าน และการเตรียมงานกาชาดในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยโอกาสนี้นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีนางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ  ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ 

แกลเลอรี่