Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล ร่วมกับ อสส. จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

กกล ร่วมกับ อสส. จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย

              กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์  จัดงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเรื่อง องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22– 25 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง การจัดประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Croup (CPSG)  ภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้

          วันนี้ (11 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมให้การแถลงข่าว องค์การสวนสัตว์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติในปีนี้ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงการมีมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และนับเป็นครั้งแรกของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

          1. การประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73 ในระหว่างวันที่ 22– 25 ตุลาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Wild at Heart” สาระสำคัญในการประชุมเน้นในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทยและสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค และการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์

          2. การประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (SEAZA)
ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อหลัก “Impact of Zoos in saving species & nature education”  ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล

          3. การจัดประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Group : CPSG ภายในเดือนตุลาคม 2561 ภายใต้หัวข้อหลัก “Toward Zero Extinction in Southeast Asia”
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่ละประเภท เพื่อมาร่วมกันวางแผนและวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่ออนาคตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย

          ทั้งนี้ ในการประชุมระหว่างประเทศทั้ง 3 รายการนี้คาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์พิพิธภัณท์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 400 คน  จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ
ในประเทศไทย  อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและประโยชน์ด้านต่างๆต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา และทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าประเทศไทย
อีกทางหนึ่ง

เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่