Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม “Bangkok Conference on Science, Technology and Innovation for Addressing Wildlife and Forest Crimes and Attaining SDGs”

การประชุม “Bangkok Conference on Science, Technology and Innovation for Addressing Wildlife and Forest Crimes and Attaining SDGs”

          วันนี้ (28 สิงหาคม 2561) กองกลาง โดยเจ้าหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมงานการประชุมกรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : “Bangkok Conference on Science, Technology and Innovation for Addressing Wildlife and Forest Crimes and Attaining SDGs” ณ สถาบัน AIT กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมกรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อเป็นเวทีพูดคุยหารือเชิงกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ชุดเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงมาตรการด้านเทคนิคและการกำกับดูแลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเก็บข้อมูล การรวบรวม การวิเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน
อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมป่าไม้และสัตว์ป่าในระดับประชาคมประเทศทางโซนใต้ของโลก (South-south community) ทั้งประเทศในภูมิภาคแอฟริกา และ
ในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกัน

          ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ นักการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กลุ่มประชาสังคม นักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนด้านการพัฒนา กว่า 30 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ร่วมประชุมและนำเสนอมุมมองและความคิดเห็น ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

         1. การจัดการปัญหาการนำไปใช้ การค้า และการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
         2. การค้นหาสถานที่สำหรับบริการทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเงิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
         3. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนรัฐบาลในประเทศทางโซนใต้ของโลก ทั้งในภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย ที่อาจขยายตัวไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่