Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว 2217  ลว. 25  มิ.ย. 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ

1. ประกาศคะแนนสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด สป.ทส. เพื่อเสนอชื่อให้ ทส. พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อของ สป.ทส. ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัด ทส.

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง