Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล. จัดแถลงข่าว ทส. เตรียมการจัดประชุมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

กกล. จัดแถลงข่าว ทส. เตรียมการจัดประชุมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 และสรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

            วันนี้ (24 พฤษภาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว การเตรียมการจัดประชุมเตรียมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสรุปผลมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในโอกาสนี้ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

          เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมเตรียมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 24 (COP 24) ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 8 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัติของความตกลงปารีสในรายละเอียด ทั้งนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 24 (COP 24) กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวิเช่ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อหารือให้ได้ข้อสรุปของ Talanoa Dialogue เกี่ยวกับการยกระดับความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของความตกลงปารีสในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ณ ปลายคริสต์ศตวรรษ ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส รวมถึงรายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ที่จะเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2561 เกี่ยวกับการจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

          เรื่อง ผลสรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

          1. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นโครงการด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย คือ 1) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสมุทรสาคร 2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างก่อสร้างมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากเสียง ฝุ่นละอองและความสั่นสะเทือนอย่างครบถ้วน

          2. ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ซึ่งมีการปรับแก้ไขจากประกาศกระทรวงฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 ในประเด็นเร่งด่วน จำนวน 6 ข้อ ในส่วนของมาตรการที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ และมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชุมชน หรือขัดต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ข่าว,เผยแพร่ : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่