Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กกล. จัดงานแถลงข่าวรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมรักษ์โลก เลิกขยะพลาสติก  และปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

                  วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) กองกลาง จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยโอกาสนี้ นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวและมี Miss Tourism Queen International 2018 ร่วมงานพร้อมทั้งเชิญเชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   สำหรับกิจกรรมที่จะจัดเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย
                   ๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณประโยชน์ สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลอดจนบริเวณริมสองข้างทาง โดยมีการการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการร่วมกันปลูกต้นไม้
                   ๒. จัดเตรียมกล้าไม้ จำนวน  ๕๔.๘ ล้านกล้า สำหรับการปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งกล้าไม้ส่วนใหญ่ที่ทางกรมป่าไม้เพาะไว้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวคิดป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
                   ๓. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร  อิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนว นโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
                   ๔. กิจกรรม Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนเกิดความตระหนักและ
เห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก 
                   ๕. กิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งเพื่อสร้างโมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๖๑
                   ๖. ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเลในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญ และการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ “โครงการเทศบาลทะเล”

ภาพ : อาทิตยา / ข่าว : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่