Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล. ร่วมติดตามภารกิจ รมว.ทส. ลงพื้นที่เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” มุ่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

กกล. ร่วมติดตามภารกิจ รมว.ทส. ลงพื้นที่เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว  “คุ้งบางกะเจ้า” มุ่งการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

                  วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามภารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ในการให้กำลังใจประชาชนและเปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ให้กำลังใจประชาชน “คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่สามารถรักษารูปแบบเกษตรแบบผสมผสานกับธรรมชาติ โดยเน้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ได้ผลผลิตสูง มีระบบจัดการแหล่งน้ำ ภายในพื้นที่ชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกัน จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ และกิจกรรมของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลอดจนเยี่ยมชมแปลงเกษตรและชุมชน ต.บางกอบัว และ ต.บางกระสอบ ซึ่งดำเนินการตามแนวทางโครงการป่าครอบครัว ที่ได้ส่งเสริมให้ครอบครัวพึ่งพาตนเอง ด้วยการปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด เช่น พืชผักสวนครัว พืชใช้สอย ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โดยใช้หลักการปลูกแบบวนเกษตร โดยให้ต้นไม้พึ่งพากันเอง จนกลายเป็นป่า ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์เป็นพื้นที่แหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ที่สามารถสร้างรายได้ ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวได้

          นอกจากนี้ ได้เปิดเวทีเสวนาร่วมดูแลพื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น ซึ่งแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” ในระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร ส่วนในระยะกลาง จะเตรียมแนวทางการจัดการป่าในเมืองในพื้นที่ของภาครัฐบริเวณพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศเขื่อนขันธ์ ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ด้วยการนำกิจกรรมทางการเกษตรมาร่วมพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าและรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ สำหรับระยะยาว จะดำเนินการกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

ภาพ : ศรัณญภัทร, รดินธร  , ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่