Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามััญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามััญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว 1629  ลว. 9 พ.ค.2561

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามััญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:0.83 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 177 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-(บริหารระดับสูง)

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 151 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-(บริหารระดับสูง)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-(บริหารระดับสูง)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-(บริหารระดับสูง)

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง