Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กองกลาง ร่วมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ด้านศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี

กองกลาง ร่วมเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ด้านศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี

               ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธีและพิธีต่าง ๆ ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมและถูกต้องตามโบราณราชประเพณี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติให้มีการสืบทอดและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป โดยในวันนี้ (26 เมษายน 2561) นายชานนท์ คำทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การอบรมศาสนพิธีและมารยาทไทยในศาสนพิธี ครั้งนี้ มีวิทยากรจากสำนักพระราชวัง และกรมการศาสนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่องแนวทางการดำเนินงานศาสนพิธี สำหรับช่วงบ่ายบรรยายเรื่อง “พระราชพิธีและศาสนพิธีในพระบรมมหาราชวัง”
ภาพ : อนุชา , ข่าว , เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ ​

แกลเลอรี่