Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลัง

เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลัง

วันนีี้ (19 มีนาคม 2561) กองกลาง เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจ่ายเงิน รับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑๐ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่