Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส 0201.3/ว 853 - ว 854  ลว. 9  มี.ค. 61

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใน สป.ทส.

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.68 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 418 ครั้ง