Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว 308 , ว 775  ลว. 5  มี.ค. 2561

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที 78/2561  ลว. 23  ก.พ. 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง

        ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.64 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 869 ครั้ง