Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

ที่ ทส 0201.3/ว 671  ลว. 22  กุมภาพันธ์  2561

คำสั่ง สป.ทส. ที่  246 - 247  ลว. 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 582 ครั้ง