Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล. ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561

กกล. ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561

                   กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบและเกิดความตระหนัก โดยในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีนายปิยชาติ เกสรทอง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิลชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่