Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ที่ ทส 0201.3 / ว 544 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน  โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง