Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ปฏิญญาสำคัญที่ UK ในฐานะประธานการประชุม COP 26 เชิญชวนให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้

ปฏิญญาสำคัญที่ UK ในฐานะประธานการประชุม COP 26 เชิญชวนให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้

ปฏิญญาสำคัญที่ UK ในฐานะประธานการประชุม COP 26 เชิญชวนให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้