Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. รับนโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ ร่วมทำงานเป็นหนึ่งเดียว ไร้ขีดจำกัด เพื่อความสุขประชาชน

กกล. รับนโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ ร่วมทำงานเป็นหนึ่งเดียว ไร้ขีดจำกัด เพื่อความสุขประชาชน

กกล. รับนโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ ร่วมทำงานเป็นหนึ่งเดียว ไร้ขีดจำกัด เพื่อความสุขประชาชน

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม
รับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปกท.ทส.) ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู (Adaptation and Rehabilitation Year "Adapt & Rehab”) โดยต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ทั้งการปรับตัว/ปรับชีวิต ปรับสมรรถนะ ปรับการจัดการ ปรับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจการประชุม Cop26 ตลอดจนปรับให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สานสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน

ขณะที่การฟื้นฟู เป็นการฟื้นฟูเพื่อสร้างความยั่งยืน ความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดความสมดุล โดยฟื้นฟูทั้งสมรรถนะในการทำงาน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูรายได้ประชาชน ให้ครัวเรือนพออยู่พอกินและอบอุ่น ตลอดจนฟื้นฟูชุมชนให้เข้มแข็ง เกิดเศรษฐกิจฐานราก และสังคมมีสุข ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่ 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง 2.การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BEG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ และ 3.การพัฒนาระบบ Digital platform และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ ปกท.ทส.ยังได้มอบหมายความรับผิดชอบงานสำคัญตามสถานการณ์ปัจจุบันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการฟื้นฟูน้ำท่วม การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเน่าเสียจากการท่วมขัง หลังน้ำลด ตลอดจนการลงพื้นที่ ในวาระการประชุม ครม.สัญจร ในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย.2564 พื้นที่กลุ่มอันดามัน และ การเตรียมการรับเสด็จฯ ในพื้นที่การขุดเจาะและดำเนินกิจการน้ำบาดาล พื้นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และ พื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี (สาละวะ-ไล่โว่) 

ตลอดจนงานสำคัญตามนโยบาย รมว.ทส. อาทิ การจัดที่ดินทำกินภายใต้ คทช.  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และรายได้แก่ประชาชน ในพื้นที่ ปี ๒๕๖๕ ทั้งป่าชุมชนและป่านันทนาการ การปลูกป่า ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เป้าหมายปี 2565 จำนวน 400,000 ไร่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของ ทส.ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศ  การดำเนินการ ภายใต้เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ  การพัฒนาระบบ Digital Platform และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการบริหารจัดการ  เป็นต้น

 

แกลเลอรี่