Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

The Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ทุ่งกังหันลมเขาค้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 มิ.ย. 61

ศึกษาดูงาน

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1