Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

องค์ความรู้ของกองกลาง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การรับ-ส่งหนังสือราชการและเทคนิคการร่างหนังสือราชการ"

29 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น"

26 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ

26 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

26 มิ.ย. 61

คู่มือการประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี

26 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "การสนับสนุนงานผู้บริหารของส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร"

26 มิ.ย. 61

คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 34.69 Mb ดาวน์โหลด: 103 ครั้ง
26 มิ.ย. 61

คู่มือการปฏิบัติงาน "กระบวนงานจัดเก็บประมวลข่าวประจำวัน (Clipping News) จาก www.iqnewsclip.com”

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2