กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

กองกลาง     สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม