กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

The Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment