Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

08

ต.ค.61

"โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 15)"
วันที่: 8 ต.ค. 61
สถานที่: ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30 น. - 09.30 น.
หน่วยงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 15)"

"โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 15)"

-

กิจกรรมอื่น ๆ