Loading...

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Bureau of Central Adminstration office of the Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจ

ภารกิจ

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง (สำนักบริหารกลาง)
 
๑.   ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๒.   ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๓.   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง
๔.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง
๕.   กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง
๖.   ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ในสำนักงานปลัดกระทรวง
๗.   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีการแบ่งงานภายใน ๘ ส่วน
๑.   ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
       ๑)   ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานดด้านสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
       ๒)   เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาระบบราชการ (ตัวชี้วัด) ในระดับสำนัก  
       ๓)   ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุในระดับสำนัก  
       ๔)   ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสำนักงานปลัดกระทรวง  
       ๕)   ดำเนินการอื่นที่ได้รับมอบหมายและมิได้ปรากฏเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะของสำนัก  
   
๒. ส่วนบริหารอัตรากำลังและระบบงาน  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
       ๑)   จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
       ๒)   ดำเนินการจัดวางระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวง  
       ๓)   ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
       ๔)   ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง และอ.ก.พ.กระทรวง
       ๕)   ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 
. ส่วนบริหารงานคลัง  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๒)   บริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินเหลื่อมปีในระบบบริหารการเงินภาครัฐ
       ๓)   ปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๔)   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา การนำฝากและนำส่งคลังของสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๕)   กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๖)   จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
       ๗)   ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือด้านการคลัง
 
๔. ส่วนบริหารงานพัสดุ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๒)   ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ
       ๓)   ควบคุมการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       ๔)   ควบคุม ดูแล รัษาอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคาร ดูแลงานด้านสาธารนูปโภคต่างๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย
       ๕)   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
       ๖)   กำกับ ดูแล วิเคราะห์ วินิจฉัยตอบข้อหารือด้านการพัสดุ
       ๗)   กลั่นกรองพิจารณาเสนอการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่วงเงินเกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน บริษัท ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
๕. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
       ๒)   ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุตำแหน่ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การลาออกจากราชการ
       ๓)   ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเงินเดือน
       ๔)   ดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การช่วยปฏิบัติราชการ และการปฎิบัติราชการ
       ๕)   ดำเนินการประเมินผลงานบุคคลและผลงานวิชาการ
       ๖)   ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
 
๖. ส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ดำเนินการด้านงานช่วยอำนวยการนักบริหาร
       ๒)   กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
       ๓)   ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
๗. ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ปละพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๒)   ดำเนินการสอบสวนวินัยข้าราชการ และตรวจพิจารณารายงานการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๓)   ตรวจสอบพิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย และการร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชี้แจ้งข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ต่อ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ.กระทรวง
       ๔)   ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
       ๕)   เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อให้ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดี
       ๖)   ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ถูกดำเนินการทางวินัย
 
๘. ส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
       ๑)   ดำเนินการผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจ และผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
       ๒)   จัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
       ๓)   รวบรวมและนำเข้าข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสำนัก
       ๔)   ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อร่วมทำข่าวในงานแถลงข่าวหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงจัดขึ้น
       ๕)   จัดประชุมหารือระดมความคิด ประชุมสัมมนา ดูงานและกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในและนอกสังกัดกระทรวง รวมทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมาที่เกี่ยวข้อง
       ๖)   ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง