Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจ

ภารกิจ

กองกลาง

หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง

   ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

   ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

   ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง

   ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  ของสำนักงานปลัดกระทรวง

   ๕. กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง

   ๖. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในสำนักงานปลัดกระทรวง

   ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

มีการแบ่งงานภายใน ๘ ส่วน

๑. ส่วนอำนวยการ

๒. ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

๓. ส่วนการคลัง

๔. ส่วนการพัสดุ

๕. ส่วนทรัพยากรบุคคล

๖. ส่วนวิชาการและช่วยอำนวยการนักบริหาร

๗. ส่วนวินัย

๘. ส่วนประชาสัมพันธ์