Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน

หน้าที่และอำนาจ

(๑) จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง

(๒)  ดำเนินการจัดวางระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง

(๕) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังและการปรับปรุงการการกำหนดตำแหน่ง

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย