Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนการพัสดุ

ส่วนการพัสดุ

หน้าที่และอำนาจ

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง

(๒) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ

(๓) ควบคุมการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๔) ควบคุม ดูแล รักษาอาคารสถานที่และส่วนประกอบของอาคาร ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

(๖) กำกับ ดูแล วิเคราะห์ วินิจฉัยตอบข้อหารือด้านการพัสดุ

(๗) กลั่นกรองพิจารณาเสนอการสั่งซื้อสั่งจ้างที่วงเงินเกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

เอกสารแนบ

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 475 ครั้ง