Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และอำนาจ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การลาออกจากราชการ

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเงินเดือน

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การช่วยปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการ

(๕) ดำเนินการประเมินผลงานบุคคลและผลงานวิชาการ

(๖) ดำเนินการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

เอกสารแนบ

หน้าที่แต่ละฝ่ายของส่วนทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 424 ครั้ง