Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนวินัย

ส่วนวินัย

ส่วนวินัย

หน้าที่และอำนาจ

(๑) ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นหนังสือร้องเรียนกรณีกล่าวหาหรือสงสัยว่าข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำความผิดวินัย

(๒) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ตรวจสอบรายงานการสอบสวนวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบสวนและรายงานการดำเนินการทางวินัยเพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) เสริมสร้างวินัยและพัฒนางานวินัย ให้ความรู้ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสนอข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

(๗) ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกดำเนินการทางวินัย

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารแนบ

หน้าที่แต่ละฝ่ายของส่วนวินัย

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง