จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2278 8671
Copyright 2011 © Ministry of Natural Resources and Environment All rights reserved.